Whitney Houston – Nelson Mandela 70th Birthday Tribute /…

Whitney Houston – Nelson Mandela 70th Birthday Tribute / FreedomFest – 11th June, 1988.